کارهای بازسازی برای توربین های اول و پنجم نیروگاه حرارتی در حلب اعلام خواهد شد
ادامه مطلب