بیش از سه هزار کارخانه و کارگاه صنعتی و صنایع دستی پس از بازسازی منطقه صنعتی القاطرجی در حلب، مجددا  فعالیت خود را از سرگرفته اند.
ادامه مطلب