900 میلیون لیر سوریه برای بازسازی و احیای جاده های کشاورزی و گردشگری در حمص
ادامه مطلب