رئیس مجلس شورای سوریه ، با رئیس اتحادیه پیمانکاران عراق دیدار کرد
ادامه مطلب