بازسازی کشور سوریه و نیز برقراری صلح و ثبات اقتصادی، از اولویت های «اسد» پس از انتخابات هستند.
ادامه مطلب