دستور رئیس جمهور بشار اسد برای بازپرداخت وام های همه مجروحان ارتش و نیروهای مسلح و نیروهای انتظامی و نیروهای هم ردیف که 40 تا 100 درصد دچار جانبازی شده.
ادامه مطلب