کمیته مدیریت بانک مرکزی سوریه دو تصمیم مربوط به مربوط به تامین مالی واردات و سازماندهی تعهد بازگشت ارز صادراتی را صادر کرد
ادامه مطلب