برای مدت 5 ماه فروش مواد غذایی در بازار حلب با قیمت توليد و بدون سود آغاز مي‌شود
ادامه مطلب