وزارت اقتصاد و تجارت خارجی سوریه و وزارت صنعت و تجارت اردن از بازگشایی منطقه آزاد مشترک سوریه و اردن و آغاز فعالیت های تجاری خبر دادند.
ادامه مطلب