به دستور نخست وزیر اردن گذرگاه مرزی زمینی مشترک "النصیب"  بین سوریه و اردن برای تردد مسافرین و باربری با رعایت پروتکل های بهداشتی بازگشایی نماید.
ادامه مطلب