حسنین علی ، مدیر "سازمان دولتی راه آهن حجازی" گفت که "هتل سمیرامیس پس از ورود به مرحله نهایی بازسازی ، به زودی بازگشایی می شود
ادامه مطلب