با توجه به اینکه صنعت سوریه در حال رشد می‌باشد. بانک‌ "صنعت" سوریه سرمایه آن به 14 میلیارد لیر افزایش یافت.
ادامه مطلب