وبینار استفاده از فرصت های صادرات، سرمایه گذاری تجاری و گردشگری در کشور سوریه با حضور مهندس عباسی مدیر دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه
ادامه مطلب