بیش به 3 سال از مذاکرات تأسیس بانک مشترک ایران و سوریه به نام «الأمان» میگذرد و هنوز این بانک به مرحله بهره برداری نرسیده است.
ادامه مطلب