بانک "الشام" خدمات پرداخت الکترونیک را از طریق دستگاه های POS راه اندازی می کند
ادامه مطلب