مهندس سامر سلیمان ، مدیر پرداخت الکترونیکی در اداره کل " بانک العقاری " در دمشق(فرصت سرمایه گذاری در سوریه ، دولت الکترونیک)
ادامه مطلب