بانک بین المللی اسلامی "سوریه" به عنوان اولین بانک سوریه ، سرویس Point of Sale (P.O.S)  را راه اندازی کرد.
ادامه مطلب