گفتگوی مهندس مهدی عباسی مدیر دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه با شرکت پرداخت الکترونیک "فاتوره" سوریه در حوزه بانکداری الکترونیک
ادامه مطلب