بانک مرکزی سوريه قيمت متوسط دلار در مقابل لير سوريه /2512/ لير سوریه  تعيين کرد
ادامه مطلب