کودها را با هزینه تمام شده و بدون سود بانکی، به کشاورزان بفروشد
ادامه مطلب