توافق نامه سوریه و اردن به بحران كامیون های یخچالدار حامل میوه و صیفی جات سوریه در مرز بین دو کشور پایان داد .
ادامه مطلب