با توجه به کمبود بارندگی باران سال جاری مهندس غسان الزامل ، وزیر برق ، بخشنامه ای
ادامه مطلب