مهندس الحارث مخلوف ، مدیر کل سازمان صنایع نساجی ، تأیید کرد که شرکت دولتی  "ریسندگی ساحل " در سال گذشته
ادامه مطلب