در این مقاله از دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه میخواهیم صنعت مواد غذایی کشور سوریه را بررسی کنید.آمارها مربوط به دوره سه ساله 2016-2014 میباشد.
ادامه مطلب