فدراسیون اتاقهای صنایع سوریه در نامه ای خطاب به دولت به نام صنعتگران در تمام استانها خواستار تسهیل ورود
ادامه مطلب