نشریه فارین پالیسی با انتشار تحلیلی از علل چرخش کشورهای عربی به سوی سوریه گزارش کرده که این کشورها درحال لابی با واشنگتن در این زمینه هستند
ادامه مطلب