کل مناطق قابل برداشت، 45000 هکتار است ، که 19 درصد آن به انجام رسیده است
ادامه مطلب