معاون مدیر امور محصولات گیاهی در وزارت کشاورزی،اظهار کرد که روند برداشت محصول سیب زمینی برای دوره برداشت پاییزه از اواسط ماه گذشته آغاز شد
ادامه مطلب