فصل جاری نسبت به فصول گذشته بهتر است و سازمان تمام مراحل لازم برای دریافت محصول از کشاورزان را به پایان رسانده است
ادامه مطلب