بخش صنايع سوريه از جمله ‌بخش هاى ‌توسعه نیافته اين کشور محسوب ‌میگردد که 19درصد از سهم تولید ناخالص داخلى اين کشور را تشكیل ‌میدهد. البته دولت و محافل اقتصادى و بازرگانى سوريه
ادامه مطلب