اندیشکده اقتصاد مقاومتی نسخه اولیه کتابی با موضوع " بررسی ظرفیت ها و فرصت های همکاری اقتصادی ایران با سوریه " را منتشر کرد
ادامه مطلب