اردن برق توزیع شده در دو دوره، 150 مگاوات از ساعت 12 نیمه شب تا 6 صبح و 250 مگاوات از ساعت 6  صبح تا 12 شب به لبنان خواهد فروخت.
ادامه مطلب