اشغالگران ترکیه و مزدوران آنها ، برق اختصاص داده شده برای بهره برداری از ایستگاه علوک  را می دزدند
ادامه مطلب