لغو جیره بندی روز شنبه در کلیه شهرک‌های صنعتی سوریه
ادامه مطلب