دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه بازدیدی را ترتیب داد تا مدیر عامل شرکت ایرانی با تخصص تولید دیگ های بخار و هیات همراه وی از کارخانجات
ادامه مطلب