نخست وزیر سوریه مهندس حسین عرنوس ، طی یک نامه ای رییس گمرکات کل  کشور سوریه "فواز الاسعد"را بر کنار کرد
ادامه مطلب