مهندس بسام تهمه ، وزیر نفت و منابع معدن ، چهار سیستم کمپرسور در ایستگاه دوم شرکت نفت حیان
ادامه مطلب