بسام حیدر ، معاون وزیر اقتصاد و تجارت خارجی ، اعلام کرد که ارزش صادرات سوریه طی یک سال گذشته به حدود یک میلیارد یورو رسیده است
ادامه مطلب