همکاری بین کشورهای جنوب عامل مهم در تحقق اهداف رشد اقتصادی و توسعه بین المللی است.
ادامه مطلب