خط گاز عربی داخل خاک سوریه برای انتقال گاز مصر به لبنان آماده است. و طرف سوری آماده انتقال گاز مصر به لبنان می باشد.
ادامه مطلب