شهرك صنعتی حسیا شاهد ورود 40 سرمایه گذار جدید و 13 نهاد عمومی در سال گذشته بوده است که تعداد سرمایه گذاران آن به 934 سرمایه گذار افزایش یافت.
ادامه مطلب