بشار اسد رييس جمهور سوريه سمت معاون وزیر کشاورزی و اصلاحات ارضی در امور دام و توسعه روستایی را به دکتر مهندس رامی علی العلی واگذار کرد
ادامه مطلب