وزارت تجارت داخلی و حمایت از مصرف کنندگان قیمت هر لیتر بنزین اکتان 90 ممتاز را به 1100 لیره سوریه (31.5 سنت آمریکا) افزایش داد.
ادامه مطلب