• دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه. دفتر رسمی در شهر تاریخی حلب
سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰

اخبار کوتاه اقتصادی سوریه

شرکت سیمان حما: سیستم فیلتراسیون در دودکش اصلی کارخانه شماره 3 از سیستم فیلتراسیون الکتریکی به سیستم فیلتراسیون پارچه تبدیل کردند
ادامه مطلب