اتاق صنعت دمشق و حومه آن ، به ریاست سامر الدبس ، در مورد روش‌های تدوین یک دیدگاه مشترک با اتاق های صنعت سوریه
ادامه مطلب