برای بهبود وضیعیت برق در الحسکه ، نصب "دوار المنوبه " برای گروه گازی دوم در تاسیسات برق السویدیه
ادامه مطلب