وزیر بهداشت ایران در دیدار با وزیر آموزش عالی سوریه گفت:ایران خواهان همکاری با سوریه در زمینه بهداشت و آموزش پزشکی است.
ادامه مطلب