دکتر علی درویش، عضو کمیته نظارت بر اجرای پروژه نیروگاه الرستن در استان لاذقیه، توضیح داد که کارها با سرعت برای تکمیل مراحل طبق برنامه مشخص شده پیش میرود .
ادامه مطلب