پروژه های انرژی جایگزین در شهر الدرج در حومه دمشق افزایش یافته ودر پروژه های خدماتی ، به ویژه بهره برداری از چاه های آب افزایش یافته است .
ادامه مطلب