ارزش بازار بورس دمشق تا پایان سال 2020 با 36 درصد افزایش به 1.4 تریلیون لیر سوریه رسیده است
ادامه مطلب